Estudi de Serveis Ambientals

Serveis a l'entorn Urbanístic

El planejament urbanístic requereix d’una visió pluridisciplinar per poder donar resposta a tots els reptes que aquest afronta, l’ordenació del territori, amb la generació de nous espais habitables o implantacions de nous pols d’activitat, juntament amb la preservació dels valors ambientals i paisatgístics de l’entorn on s’insereix, fa que sigui necessària una estreta col·laboració entre els equips redactors de planejament i l’equip de Traça, per a poder cercar les millors solucions possibles.

  • Avaluació Ambientals Estratègica Ordinària i/o Simplificada i Informe Ambiental.
  • Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada.
  • Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística.
  • Memòria Social i Memòria de Gènere.

Tramitació projectes Energies Renovables

El model energètic ha de virar indubtablement cap a una descarbonització en el procés de generació energètica. Les fonts d’energies renovables han d’expandir-se, i implantar-se en nombrosos nous espais, però mantenint al màxim possible la integritat de la matriu territorial, paisatgística i productiva del territori.

Per aquests motius, treballem amb enginyeries i promotors per a cercar els espais adients i avaluar les noves implantacions.

  • Documents ambientals previs per a la implantació de Parcs Fotovoltaics.
  • Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística.
  • Estudis d’impacte ambiental.

Estudis a l'entorn del Medi Ambient

El camp del medi ambient avarca cada dia més tots els àmbits del nostre dia a dia, i entre ells les implantacions per a noves activitats, per a les quals es fixen noves normatives i requeriments. Des de Traça, acompanyem els nostres clients en aquest camí, dilucidant aquelles accions necessàries per a donar compliment als requisits legals, però també proposant i aplicant mesures de sostenibilitat coherents i efectives per a unes activitats més sostenibles ambiental i econòmicament.

  • Plans de vigilància ambiental i Direccions ambientals d’obra.
  • Estudis d’Impacte Ambiental de projectes.
  • Projectes de restauració

 

L'experiència de Traça en xifres.

0
Documents realitzats
0
Anys
0
Municipis

Serveis

Estudis ambientals del planejament

En el marc dels serveis integrals als processos urbanístics, aportem solucions en l’Avaluació Ambiental del Planejament urbanístic, tant general com derivat.

L’Avaluació Ambiental de Plans i Projectes constitueix un dels instruments més valuosos per a la integració de criteris de sostenibilitat (econòmics, socials i ambientals) des de les primeres fases de presa de decisions de qualsevol projecte o pla, ja sigui urbanístic, o de qualsevol altre índole, que tingui potencialment una afectació en el territori. Oferim el suport necessari als nostres clients per tal que els seus projectes arribin a bon port.

Des de TRAÇA hem coordinat nombrosos processos segons la LLei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental: Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada, Avaluació ambiental Estratègica Ordinària, especialment en l’àmbit del planejament territorial, i urbanístic, per a Pla Director Urbanístic, Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, Modificacions Puntuals de figures de planejament general, i per al planejament derivat que el desenvolupa (Pla Parcial, Pla de Millora Urbana, Pla Especial Urbanístic, Pla d’Actuació Específica).

Així mateix, qualsevol desenvolupament urbanístic no sotmès a Avaluació Estratègica (Bàsicament aquells que es desenvolupen en la seva totalitat en Sòl Urbà o Plans Parcials amb POUM avaluat ambientalment) ha d’incorporar un Informe Ambiental segons la normativa vigent llei 6/2009, d’Avaluació Ambiental i modificacions, i la normativa urbanística).

Veure més
Estudis del paisatge

Els estudis d’impacte i integració paisatgística (EIIP) són instruments previstos per la legislació paisatgística (Decret 343/2006, de 19 de setembre)  i urbanística de Catalunya. L’objectiu de l’estudi és objecte avaluar les conseqüències que te sobre el paisatge la realització d’actuacions, obres i activitats.Així es promou una bona inserció de les activitats en el paisatge.

Veure més
Estudis de mobilitat

D’acord amb la normativa vigent en matèria de mobilitat, es redacten estudis d’avaluació de la mobilitat generada per la implantació i desenvolupament de les figures de planejament, avaluant-ne el nombre de desplaçaments generats, però també proposant-ne itineraris principals per als diferents mitjans de transport que assegurin una mobilitat sostenible, àgil i segura.

Veure més
Tramitació projectes energies renovables

El Decret llei 16/2019 i les seves modificacions, estableixen el procés administratiu per la implantació en el territori de parcs fotovoltaics. La nostra experiència ens permet acompanyar enginyeries i promotors en la tramitació dels parcs fotovoltaics, des de la vessant ambiental i paisatgística, redactant els documents necessaris en aquest camp o coordinant equips pluridisciplicinars per implantar finalment les plantes fotovoltaiques.

Veure més
Estudis entorn socioeconòmic

La memòria social del planejament urbanístic, és el document d’avaluació i justificació raonada de les determinacions i propostes del pla en matèria d’habitatge, relatives a les necessitats socials d’accés a l’habitatge.  La funció de la memòria social és, analitzar les característiques socioeconòmiques de la població per tal d’identificar les necessitats d’habitatge social actual i les previsions futures i quantificar-les.

S’incorpora en la mateixa memòria social o en altres documents l’impacte social i de gènere del pla, ja sigui en desenvolupaments residencials, industrials -logístics o d’equipaments. Donant resposta de manera específica a la normativa urbanística

Disposició addicional divuitena. text refós de la llei d’urbanisme (TRLU):

Incorporació de la perspectiva de gènere

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha d’incorporar la perspectiva de gènere en el desplegament d’aquesta Llei per tal de garantir la promoció de la representació paritària en la composició dels òrgans urbanístics col·legiats i de l’avaluació de l’impacte de l’acció urbanística en funció del gènere.

Veure més
Avaluació ambiental de projectes

La Llei 21/2013 de 9 de desembre de 2013, d’avaluació ambiental, indica en el seu annex I i annex II la tipologia de parcs Fotovoltaics o eòlics s’han de sotmetre a Avaluació Ambiental Estratègica de projectes, segons el seu procediment sigui Simplificat o Ordinari.

Veure més
Projectes de restauració d'hàbitats
Direcció Ambiental d'Obra
Estudis a l'entorn del medi ambient

En el camp del medi ambient hem treballat en molts fronts, hem participat en peritatges o peritatges de part, estudis de connectivitat ecològica local, hem ajudat a la presentació d’al·legacions a processos urbanístics.

 

T'oferim solucions reals, viables i coherents.