Serveis i Productes


Avaluació Ambiental del Planejament

Avaluació Ambiental del Planejament

 

Traça pot oferir a tots els professionals (Arquitectes, Enginyers, etc.), administracions públiques i particulars, la realització de la documentació ambiental necessària per poder complir amb l’actual normativa d’avaluació ambiental en matèria d’urbanisme, paisatge i mobilitat.

 

Informes Ambientals del Planejament

L'Avaluació Ambiental de Plans i Projectes constitueix un dels instruments més valuosos per a la integració de criteris de sostenibilitat (econòmics, socials i ambientals) des de les primeres fases de presa de decisions de qualsevol projecte o pla, ja sigui urbanístic, o de qualsevol altre índole, que tingui potencialment una afectació en el territori. Oferim el suport necessari als nostres clients per tal que els seus projectes arribin a bon port.

Concretament:
Redacció de la documentació ambiental de les figures de planejament subjectes a l’avaluació ambiental de plans i programes, especialment en l’àmbit del planejament territorial i urbanístic, per a Plans d'Ordenació Urbanística Municipal, modificacions de figures de planejament general, i per al planejament derivat que el desenvolupa.

S’ofereix l’elaboració d’informes ambientals, de figures de planejament derivat exemptes de seguir l’avaluació ambiental estratègica.

  • Avaluació de plans i programes:
    Informe Ambiental Preliminar, Informe de Sostenibilitat Ambiental i Memòria Ambiental
  • Informes Ambientals
  • Estudis d’Impacte Ambiental d’obres i infraestructures
  • Estudis d'inundabilitat
Paisatge

S’entén per paisatge qualsevol part del territori, tal com la percep la col·lectivitat, el caràcter de la qual és el resultat de l’acció de factors naturals o humans i de llurs interrelacions. Així tot allò que hom percep quan mira el seu entorn, es presta, per tant, a una anàlisi que serà realitzada amb una certa subjectivitat.

Des de Traça, Estudi de Serveis Ambientals, s’intenta, a partir de mètodes estandaritzats i cartogràfics, estudiar i analitzar el paisatge, amb l’objectiu d’objectivar-lo, per tal d’integrar tots els projectes de la millor manera en el seu entorn amb el menor impacte paisatgístic possible.

Els nostres treballs en l’àmbit paisatgístic es fonamenten amb un estudi cartogràfic acurat i detallat, per tal d’estudiar-ne la visibilitat, així com també en l’elaboració de simulacions tridimensionals del projecte o estudi que s’analitza.

  • Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística d’actuacions i projectes en sòl no urbanitzable
  • Criteris d’ordenació i restauració paisatgística tant en sòl urbà com no urbanitzable
  • Assessorament en criteris de mesures ambientals i paisatgístiques per al disseny del verd
    urbà públic i privat
Mobilitat

La llibertat de moviment de persones i béns és un dret de les persones. En els darrers anys, els índex de motorització, el tràfic de mercaderies, la mobilitat de les persones per mitjans aeris, fluviomarítims i terrestres han crescut exponencialment, així com també la contaminació atmosfèrica i l’accidentalitat.

Des de Traça, Estudi de Serveis Ambientals, es vol treballar per què aquest dret i característica de la nostra societat es pugui dur a terme conjuntament respecte al medi ambient i a les persones, sense que la seva vida quotidiana i les seves economies se’n vegin afectades. Creiem que des de la planificació integral territorial i ambiental es pot aconseguir i per això disposem de diferents eines per a realitzar-ho.

En aquests àmbits, realitzem els següents estudis i informes amb l'objectiu de garantir una mobilitat àgil, segura i sostenible:

  • Estudis d’Avaluació de Mobilitat Generada associada a les diferents figures de planejament
  • Plans de mobilitat sostenible


Experiència

Disseny web i fotografia: Estudi FGH.net