Serveis i Productes


Eficiència Energètica i Energies Renovables

Educació i Comunicació Ambiental

Assolir un model energètic equilibrat és un dels reptes més importants en la societat actual. El model actual de creixement del desenvolupament que ha predominat a la nostra societat, que es basa en el consum d’energia creixent, no es pot mantenir indefinidament. L’esgotament dels combustibles fòssils, el seu encariment i l’impacte ambiental que hi provoquen obliguen a fer un canvi de rumb vers un model energètic tenint en compte el desenvolupament sostenible.

Amb aquest objectiu bàsic, l’equip de Traça, Estudi de Serveis Ambientals, col·labora amb Enginyeries energètiques especialitzades per tal d’oferir conjuntament les eines i instruments adequades per a avaluar la situació energètica actual, i planificar les accions necessàries per a aconseguir un millor ús de l’energia, aconseguint una disminució de consums d’energia i emissions de CO2 a través de la reducció de la demanda energètica i la utilització de fonts d’energia sostenible.

Per aconseguir aquest repte, oferim:

  • Auditories energètiques en edificis, instal·lacions, i equipaments.
  • Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES).
  • Estudis, assessoria tècnica, projectes i estudis ambientals per a la implantació de projectes
    d’energies renovables.


Experiència

Disseny web i fotografia: Estudi FGH.net