Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística. Projecte d’Actuació Específica. Masia Freié. La Bisbal del Penedès

Client: HAC Estudi
Lloc: La Bisbal del Penedès
Data: 2021-07-01

La Masia Freié es localitza en un espai de transició paisatgística entre a la plana del Penedès amb un paisatge predominant de vinyes, i els primers pendents boscosos de la xarxa natura 2000.

Part de la finca es localitza a l’espai natural de la Xarxa Natura 2000 El Montmell-Marmellar, per aquest motiu amb la redacció de l’Estudi d’Afectacions dels valors de la Xarxa Natura 2000 del PAE, es fa la consulta a l’òrgan gestor de l’espai de la xarxa natura 2000, si el projecte te efectes negatius als valors de l’espai i si és necessari sotmetre a Avaluació Ambiental Estratègica el PAE.

Segons la legislació d’urbanisme, i més concretament l’article 48 del TRLU, especifica en el seu punt 1.c) la necessitat de que els projectes d’actuació específica incloguin un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística elaborat de conformitat amb la legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge.