Estudis del paisatge i ambientals del Pla Especial Urbanístic per a la regularització de les instal·lacions de l’hotel Mil Estrelles. Cornellà del Terri

Client: Víctor Alegrí
Lloc: Cornellà del Terri
Data: 2018-01-01

L’estudi d’impacte i Integració Paisatgística del Pla Especial pretén analitzar el paisatge de l’àmbit d’actuació en sòl no urbanitzable, de Cornellà del Terri, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima integració paisatgística en aquest espai, tot mantenint aquells elements de major interès ambiental i paisatgístic.

El present Pla Especial Urbanístic es formula amb l’objecte de regular l’ordenació del càmping Mil Estrelles – La Bastida del municipi de Cornellà del Terri d’acord amb les determinacions previstes a l’ordenament urbanístic i sectorial.

Alhora col·laborem també amb la redacció de l’Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada del Pla Especial