Serveis i Productes


Sostenibilitat Municipal

Sostenibilitat Municipal

La gestió municipal en el camp del medi ambient és un àmbit que evoluciona constantment, i que engloba molts camps de treball (sostenibilitat, residus, energia, mobilitat, urbanisme, participació ciutadana, educació, etc.) cal que, paulatinament, els municipis vagin introduint en la seva activitat els temes d’actualitat ambiental.

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals, pot ajudar als municipis a fer aquest camí i facilitar la feina en el camp del medi ambient als Ajuntaments, assessorant-los, realitzant projectes concrets, etc.

 

Sostenibilitat territorial

A Traça, Estudi de Serveis Ambientals, es treballa amb els ajuntaments des de diferents escales, amb plans estratègics dels municipis (Agenda 21 Local, Plans d'Acció per l'Energia Sostenible, auditories energètiques, etc) fins a escales més petites amb projectes concrets. Amb l’objectiu de facilitar el camí cap a la sostenibilitat territorial, segons les necessitats de cada ajuntament o territori.

Des dels ens municipals i/o supramunicipals (consorcis, consells comarcals, diputacions, etc,) es poden impulsar diversos instruments i processos de planificació per avançar vers la sostenibilitat.

 • Auditories Energètiques municipals i Plans d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES)
 • Assessorament ambiental en l'administració local
 • Agendes 21 Locals i Auditories ambientals municipals
 • Plans de Mobilitat Sostenible
 • Gestió dels espais verds urbans
 • Projectes de llicències ambientals d’activitats
 • Plans de Participació Ciutadana (Coordinació i conducció)
 • Campanyes de comunicació i sensibilització ambiental (Programació i desenvolupament)
Avaluació ambiental del planejament

Traça pot oferir a les administracions públiques, professionals (Arquitectes, Enginyers, etc.), i particulars, la realització de la documentació ambiental necessària per poder complir amb l’actual normativa en matèria d’urbanisme, paisatge i mobilitat.

 • Avaluació de plans i programes i Informes Ambientals (POUMs i Planejament derivat)
 • Plans especials del sòl no urbanitzable, de protecció del medi natural i paisatgístic, etc.
 • Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística d’actuacions en sòl no urbanitzable
 • Estudis d’Avaluació de Mobilitat Generada
 • Plans de mobilitat sostenible
 • Estudis d'inundabilitat


Experiència

Disseny web i fotografia: Estudi FGH.net