Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària. Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística. Pla Especial regulació instal·lacions d’energia fotovoltaica en SNU. Sta Margarida i els Monjos

Client: GMG
Lloc: Santa Margarida i els Monjos
Data:

És indiscutible la necessitat urgent de realitzar una transició energètica de la societat i l’economia del país cap a l’ús ’ús d’energies renovable, en el context d’emergència climàtica. Per tal, entre altres, minimitzar els canvis i efectes del canvi climàti, els municipis s’han d’adaptar i ser part activa en la mitigació d’aquests efectes.

Aquesta transició s’ha de fer de forma ordenada, sense perjudicar altres valors ambientals, paisatgístics o patrimonials i participada amb tots els actors de la societat i l’economia.

Amb aquesta finalitat l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, estan en procés de formulació d’instruments de planejament urbanístic que regulin les condicions d’implantació d’aquests parcs solars o eòlics.