Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada de la Modificació puntual i Pla Parcial Clot del Xarel·lo 2. Masquefa

Client: EIPO
Lloc: Masquefa
Data: 2019-02-01

La proposta de Modificació puntual del Planejament urbanísitc de Masquefa i el posterior desenvolupament del Pla Parcial, pretén definir un nou sector de sòl urbanitzable pel desenvolupament industrial, per usos i activitats logístiques, amb una superfície total de 115.000 m².

Aquest es localitza al costat del sector desenvolupat i en funcionament del Clot del Xarel·lo, amb una destacada activitat logística.

Amb la redacció de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, s’analitza la mobilitat actual i la futura, per tal de buscar solucions per donar servei òptim a l’activitat, així com solucions per promoure la mobilitat sostenible a partir de l’anàlisi del transport públic i de la mobilitat amb bicicleta, tenint en compte que és un sector industrial sense continuïtat en la trama urbana, però amb potencialitats en aquest sentit.