Avaluació Ambiental. Pla especial Can Ribes

Client: Reverendo - Ginesta arquitectes
Lloc: Girona
Data:

A l’espai natural de la Gavarres, a les afores de la ciutat de Girona, en concret a les vessants de la muntanya de can Ribes es localitza l’actual Pedrera. La necessitat del Pla especial està relacionada amb la preexistència d’activitats legalment implantades anteriors al PGOU’02 que s’escau regular urbanísticament.

Activitats tals com l’extracció i gestió de recursos naturals minerals situades a la muntanya de Can Ribes.  La primera transformació de recursos naturals explotats a la pedrera (utilització en la fabricació de formigó i aglomerat asfàltic), la de logística corresponent al transport dels àrids extrets i del formigó,  i aglomerat asfàltic, la d’oficines i la de gestió de residus en la restauració del volum extret en l’explotació de les pedreres.

El fet que l’àmbit del Pla Especial, estigui inclòs en el PEIN de les Gavarres, que alhora és Xarxa Natura 2000, fa necessari juntament amb el procediment urbanístic, el procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària.

En Curs