Estudis ambientals, de paisatge i Mobilitat del Pla Especial Urbanístic La Guia. Manresa

Client: SOB, Arquitectos. Grupo CATASÚS
Lloc: Manresa
Data:

L’objecte del Pla Especial Urbanístic es la definició, implantació i regulació d’usos lúdics, esportius i d’esbarjo en l’àmbit de la finca denominada La Guia, tant pel que fa a l’interior de l’edificació de caràcter industrial existent, com a la part exterior, al seu voltant.

La Nau objecte del Pla Especial es localitza en el Sòl No urbanitzable de Manresa, en el paratge de la Guia, al marge dret del riu cardener i a l’oest de les vies de tren.

En aquest Pla Especial estem col·laborant amb la redacció de l’Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària, l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada i l’Estudi d’impacte i Integració paisatgística

En curs