Estudis Ambientals i de Mobilitat del Pla Parcial Can Bonastre. Masquefa

Client: OUA, Arquitectura i Urbanisme.
Lloc: Masquefa
Data: 2016-04-01

L’objectiu del Pla parcial de “Can Bonastre” és poder establir a l’àmbit de can Bonastre en una nau logística de grans dimensions (100.000m2 ). La tipologia de nau condiciona la vialitat que ha de permetre el moviment de camions de grans dimensions. Les premisses ambientals són la màxima conservació de la topografia d’un turó al nord de l’àmbit, conservació i millora del curs hídric del límit sud i la no permeabilització de la màxima superfície de sòl.

En aquest projecte acabem l’Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària i fem l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada.