Document Ambiental i paisatgístic. Instal·lació Fotovoltaica per Autoconsum sobre Teulada Caves Jaume Serra. Vilanova i la Geltrú

Client: Grupo Garcia Carrion
Lloc: Vilanova i la Geltrú
Data: 2022-12-01

Es realitza un anàlisis paisatgístic a partir de l’estudi de visibilitat de la implantació del projecte de plaques fotovoltaiques a les cobertes d’algunes de les edificacions de les Caves Jaume Serra (aquelles no protegides). Alhora s’analitzen i diagnostiquen els impactes ambientals de la nova implantació en el sòl no urbanitzable al sud de la carretera C-32 de Vilanova i la Geltrú.
Aquest document es realitza per la demanda expressa de l’Ajuntament, per tal d’assegurar la integració del projecte en la matriu agrícola del territori.