Estudi d’impacte i integració paisatgística i Document Ambiental Estratègic (AAE Simplificada). Modificació Puntual PGOU i PMU El Colom. Cadaqués

Client: OUA grup
Lloc: Cadaqués
Data: 2022-12-01

L’Estudi paisatgístic i El Document Ambiental Estratègic es realitza a instàncies dels promotors per justificar l’adequada inserció del projecte en el seu
context i avaluar l’establiment de les mesures oportunes per a la seva integració paisatgística.

En l’EIIP s’atenen les consideracions establertes a l’article 81 de la normativa del Pla Director Urbanístic del sòls no sostenibles del litoral gironí, publicat el 20 de juny de 2019. En aquest sentit, el present EIIP constitueix el corpus que integra “els criteris específics d’integració de l’actuació en compliment d’aquesta normativa d’integració paisatgística”, tal i com estableix el PDUsnslg.