Estudi d’impacte i integració paisatgística. Projecte edifici d’ús agrícola vitivinícola -study for a winery-. Santa Maria de Besora

Client: XBLL, Arquitectes
Lloc: Santa Maria de Besora
Data: 2017-01-01

Es pretén analitzar el paisatge de l’àmbit d’actuació del projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable, al terme municipal de Santa Maria de Besora, per a la construcció d’un celler, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima integració paisatgística en aquest espai, tot mantenint aquells elements de major interès ambiental i paisatgístic

La construcció d‘aquest Celler es justifica per la necessitat de disposar d’un espai cobert adequat per l’emmagatzematge, conservació, manipulació i transformació de productes derivats del raïm obtingut a la finca del mas “La Clarella”.

El Celler s’ubica en les proximitats de la masia, en la mateixa parcel·la, optant pel millor emplaçament per al transport i el tractat del raïm. Cal esmentar que per les actuals condicions topogràfiques i de funcionalitat al voltant de la masia existent, el nou edifici d’us agrícola no es pot construir adjacent a aquesta.