Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística. Projecte d’Actuació Específica. Mirador de coll d’Escriga. Gisclareny

Client: Ajuntament Gisclareny / Joan Manuel Serarols
Lloc: Gisclareny
Data: 2020-05-01

La proposta de nou mirador es localitza en el parc natural del Cadí-Moixeró, espai inclòs en la Xarxa natura 2000, PEIN i en presència d’Hàbitats d’Interès Comunitari.

El fet que el projecte s’inclogui en la xarxa natura 2000, fa que s’hagi de redactar l’Estudi d’Afectacions dels valors de la Xarxa Natura 2000 del PAE per tal de fer consulta a l’òrgan gestor de l’espai de la xarxa natura 2000 (en el ca el parc Natural del Cadí-Moixeró), per tal que es determini si el projecte té efectes negatius als valors de l’espai Natura 2000 i si és necessari sotmetre el projecte a Avaluació Ambiental Estratègica.

Igualment, segons la legislació d’urbanisme, i més concretament l’article 48 del TRLU, especifica en el seu punt 1.c) la necessitat de que els projectes d’actuació específica incloguin un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística elaborat de conformitat amb la legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge.