Estudis Ambientals, Socioeconòmics i Mobilitat del Pla Parcial Clarina Sud. Castellet i la Gornal

Title image 1
Title image 2
Title image 3
Client: OUA, Arquitectura i Urbanisme.
Lloc: Castellet i La Gornal
Data: 2021-01-01

El Pla Parcial Urbanístic desenvolupa les determinacions establertes en el POUM  de Castellet i la Gornal, el qual delimita el sector PP10 Clariana Sud.  L’objectiu del Pla Parcial és permetre un creixement residencial del nucli de Clariana combinat amb un equipament escolar i una gran zona verda. És necessari acompanyar el procés de Pla parcial amb un Informe Ambiental, l’Estudi de la Mobilitat Generada i la Memòria Social del Sector.

L’lnforme Ambiental, fa evident que el futur desenvolupament residencial afecta Hàbitats d’Interès Comunitari. Així es proposa compensar la seva pèrdua amb la plantació d’una comunitat vegetal semblant a l’entorn del futur equipament escolar. Amb aquesta actuació concreta, a  banda de la compensació de la pèrdua de biodiversitat, s’actua en bé de  l’adaptació de l’entorn escolar als efectes de l’increment de temperatures i calor derivades del canvi climàtic.

En el treball de camp es detecten diferents individus de margalló (chamaerops humilis). L’Informe Ambiental determina com actuar si al llarg del treballs d’urbanització i edificació afecta algun margalló.

La memòria social valora positivament la possibilitat de desenvolupar un nou centre escolar que doni servis a les urbanitzacions veïnes, alhora que s’avalua la necessitat d’habitatges de protecció Oficial i l’adaptació del planejament a les necessitats de la població a partir de l’anàlisi de gènere del desenvolupament urbanístic.